ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Main Article Content

ตรีเพชร เติมพันธ์ทุนันท์
ธีรวัฒน์ จำเพาะ
จิตรลดา สิทธิจินดา
ตะนาพร จันทะระอินทร์
ตงฝ้าย ดาทอง
ธนวรรณพร ศรีเมือง

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 7) ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งหมด 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ธนวรรณพร ศรีเมือง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

References

Aunwong, P. (2020). Factors affecting the decision to use a fitness center exercise facility in Bang Saen District, Mueang District, Chonburi Province. Journal of Business Administration and Accounting Khon Kaen University, 4(3), 57-76. (In Thai)

Charoenpradabkul, B., & Manahiranyawate, P. (2014). Factors affecting customer service selection behavior in Bangkok. Case study of users of Fitness First exercise facilities. Rangsit Journal of Graduate Studies in Business and Social Sciences, 1(1), 104-117. (In Thai)

Dechasetsiri, M. (2018). Factors affecting Bangkok people’s decision to use fitness center services. Master of Thesis. Bangkok: Mahidol University. (In Thai)

Department of Physical Education. (1996). Physical fitness testing and evaluation. Bangkok: Religion Printing House. (In Thai)

Insuwan, R. (2012). Factors affecting consumers’ behavior in selecting services at Anant Line Fitness centers in Bangkok. Master of Thesis. Bangkok: Srinakharinwirot University. (In Thai)

Jaingam, P. (2016). Marketing factors affecting consumers’ decision to choose to use exercise facilities: a case study of Fitness Thailand. Chiang Mai Province. Master of Thesis. Chiang Mai: Maejo University. (In Thai)

Kaewchai, I. (2023). Factors Affecting Consumer Decision Making of Fitwhey GYM Ladprao 101. Master of Business Administration Thesis. Bangkok: Bangkok University. (In Thai)

Ketsingh, W. (2009). Educational measurement and basic statistics. Bangkok: Srinakharinwirot University. (In Thai)

Krejcie, RV. & Morgan, DW. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Mueandet, S. et al. (2021). The Suitable Health Fitness Center for The Urban Society. Rattanakosin Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 70-81. (In Thai)

Muekhuntod, J. (2016). Satisfaction of the community on public park services at Nangrong Municipality, Nangrong district, Buriram province. Master of Engineering Thesis. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology. (In Thai)

Pornvichitchinda, V. (2014). The factors influencing consumer's choices the fitness center for the case study of True Fitness and Fitness First. Master of Economics (Business Economics). Bangkok: Thammasat University. (In Thai)

Ratchatranon, W. (2014). Social science research techniques. Bangkok: Kasetsart University. (In Thai)

Ritthibut, S. (2003). Conditions and exercise need of teachers in schools under the Department of General Education, Saraburi Province. Master of Thesis. Bangkok: Srinakharinwirot University. (In Thai)

Ruangkol, C. (2015). Marketing mix and service quality that influence customer satisfaction at V Fitness Society, Bangkok. Master of Arts Thesis. Bangkok: Bangkok University. (In Thai)

Serirat, S. et al. (2009). New Marketing Management, new revised year 2009. Bangkok: Thammasarn. (In Thai)

Somboonwanna, M. (2015). Factors affecting customer decistion toward fitness center. Master of Business Administration. Bangkok: Thammasat University. (In Thai)

Suraphongrakcharoen, K. (2014). Study of satisfaction in using fitness center services. Master of Thesis. Bangkok: Thammasat University. (In Thai)

Thanachot, A. (2020). Marketing mix factors that affect the decision to choose to use the services of a health exercise establishment. Interdisciplinary Journal for Development Uttaradit Rajabhat University, 10(2), 119-135. (In Thai)

Waithip, S. (2009). A study of consumer behavior using fitness center business services in Mueang District. Nakhon Ratchasima Province. Master’s degree independent research. Nakhon Ratchasima: Rajamangala University of Technology Isan. (In Thai)

Wongkamun, N. (2015). The study of the satisfaction of the users of the fitness center Nest center in Chiang Rai Rajabhat University Master of Business Administration Thesis. Bangkok: Bangkok University. (In Thai)