ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

Main Article Content

ธนัมพร ทองลอง
ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.73 และค่าความเชื่อมั่นด้านพฤติกรรมการออกกำลังกาย เท่ากับ 0.77 และด้านการรับรู้ เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว    มีพฤติกรรมการออกกำลังกายอยู่ในระดับดี ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกาย (r=0.63) การรับรู้อุปสรรคการออกกําลังกาย    (r=0.66) การรับรู้ความสามารถแห่งตน (r=0.66) แรงสนับสนุนทางสังคม (r=0.28) และแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดล้อม (r=0.16) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการรับรู้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

Article Details

บท
บทความวิจัย