ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Main Article Content

พันกร ขันธวุธ
ธนวรรณพร ศรีเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย อายุระหว่าง 16 - 18 ปี สังกัดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จำนวน 11 คน ทำการฝึกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน คือ วันจันทร์และวันพุธ วันละ 60 นาที ในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent) กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนก่อนฝึก เท่ากับ 31.05±7.41 กิโลกรัม/น้ำหนักตัว และหลังการฝึก เท่ากับ 31.00±7.11 กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการฝึก พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนในนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ธนวรรณพร ศรีเมือง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-