การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ทนงศักดิ์ หลักเขต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี          แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 2) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) การหาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่ตำบลปทุม จำนวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จำนวน    40 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า


     รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย          8 กิจกรรม ดังนี้ 1) เปิดใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 2) รู้และเข้าใจโรค 3) เข้าถึงโรคเข้าถึงข้อมูล 4) ตั้งเป้าหมาย/จัดการตนเอง 5) สื่อสารสุขภาพ 6) รู้เท่าทันสื่อ 7) ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางสุขภาพ 8) ปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อสุขภาพดี มีความเหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับดีมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย