การพัฒนารูปแบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในสถานการณ์การระบาด โรคไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์

คำสำคัญ:

เบาหวาน, โควิด-19, รูปแบบการรักษาพยาบาล

บทคัดย่อ

     การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ของโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ผู้ร่วมวิจัยมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน  และ ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน  48 คน ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 - มีนาคม 2566  เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยด้วยการสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม และระดับน้ำตาลในเลือด การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้วยสถิติ Paired T- test กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในสถานการณ์การระบาดโรค โควิด-19 ของโรงพยาบาลรัตนบุรี คือ  1) รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ จัดกลุ่มผู้ป่วยตามระดับมาตรการการควบคุมโรค คัดกรองและให้การรักษาผู้ป่วยแบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ปรับระบบการการเติมยาโดยแพทย์ 2) การเชื่อมโยงระบบบริการโดยการประยุกต์ใช้ 3 หมอ และ สถานีสุขภาพ โดยหมอคนที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มสีเขียว หมอคนที่ 2  (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ดูแลผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มสีเหลือง จัดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ที่ รพ.สต. หมอคนที่ 3 (แพทย์) ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีแดง และกลุ่มที่ความยุ่งยากซับซ้อน จัดบริการที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่โรงพยาบาล โดยเน้นการส่งยาไปให้ผู้ป่วยที่บ้าน  3)ด้านการให้คำแนะนำ และติดตามการปฏิบัติตัว ใช้ทั้งทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ ผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นและมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก ดังนั้น รูปแบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30