รูปแบบการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลเขาวง

ผู้แต่ง

  • อัษฎาวุธ สอนพรหม

คำสำคัญ:

แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และศึกษารูปแบบการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลเขาวง มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 รวม 12 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลเขาวง จำนวน 32 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F - test ด้วยเทคนิค One way ANOVA และDependent t – test

     ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และศึกษารูปแบบการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลเขาวง หลังการดำเนินการ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และศึกษารูปแบบการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลเขาวง หลังการดำเนินการ ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานต่างกัน ได้แก่ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยในชาย และตึกผู้ป่วยในหญิง ไม่มีความแตกต่างกันและเมื่อการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และศึกษารูปแบบการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลเขาวง ก่อนและหลังการดำเนินการ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการดำเนินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการดำเนินงาน และสามารถดูแลและส่งต่อผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดตำกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30