รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • มยุรี กุโรรัตน์

คำสำคัญ:

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ และพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัด มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 รวม 12 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 60 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Dependent t – test

           ผลการศึกษา พบว่า ความเข้าใจ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน ก่อนการจัดกิจกรรมพบว่า  ความเข้าใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับพอใช้ หลังการจัดกิจกรรม ความเข้าใจ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และความเข้าใจ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังจัดกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการทดลอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30