การพัฒนานวัตกรรม Cath locker ในการดูแลผู้ป่วยเลือดกำเดาไหลจากโพรงจมูกส่วนหลัง

ผู้แต่ง

  • จิณห์นิภา บุญญานุวัตร -

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, เลือดกำเดาไหลจากโพรงจมูกส่วนหลัง

บทคัดย่อ

     บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรม Cath locker ในการดูแลผู้ป่วยเลือดกำเดาไหลจากโพรงจมูกส่วนหลัง และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรม Cath lockerในการดูแลผู้ป่วยเลือดกำเดาไหลจากโพรงจมูกส่วนหลัง แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือศึกษาสภาพปัญหา ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม และศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ 1) เวชระเบียนผู้ป่วยที่มีเลือดออกโพรงจมูกส่วนหลัง ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี 2561-2562 จำนวน 12 เวชระเบียน 2) แพทย์ พยาบาล งานหอผู้ป่วย จักษุโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี 2563 จำนวน 9 คน และ3) ผู้ป่วยที่มีเลือดออกโพรงจมูกส่วนหลัง จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เวชระเบียน แนวทางการสนทนากลุ่ม นวัตกรรม Cath locker แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนของสายยาง การเกิดแผลกดทับ การตีบตันของสายยาง และความปวด และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมของผู้ป่วย และพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังใช้นวัตกรรม Cath locker ในการดูแลผู้ป่วยเลือดกำเดาไหลจากโพรงจมูกส่วนหลัง ไม่เกิดการเคลื่อนสายยาง ไม่เกิดแผลกดทับ ไม่มีการการตีบตันของสายยาง และความเจ็บปวดลดลง 2) ผู้ป่วยและพยาบาลมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม Cath locker ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31