การประเมินผลการจัดระบบบริการแบบ Home ward ในการดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • จีระศักดิ์ กวียานนท์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

โควิด19, Home ward

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดบริการ Home ward ในการดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาในประชากร 430 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด19 ที่เข้ารับบริการระบบ Home ward 403 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ Pearson Chi –square โดยพบว่าการจัดระบบบริการ Home Ward ในการดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 โดยใช้บุคลากรโรงพยาบาลบุณฑริกดูแลผู้ป่วยด้วยระบบ Tele medicine ในการนัดหมายการเข้ารับบริการประเมินซ้ำรวมทั้งการประสานงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินตามคำสั่งแพทย์ ส่วนบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ ติดตามอาการผู้ป่วยประจำวัน และประสานงานกับ Project manager ระดับอำเภอเพื่อประสานการดูแลที่เหมาะสมกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ โดยสารสนเทศที่ใช้ คือ ระบบการสื่อสารทั้งโทรศัพท์และไลน์ พบว่าผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด 1๙ ที่เข้าสู่ระบบระบบบริการ Home Ward ส่วนมากจะอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.03 รองลงมา คือ อายุ 5 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.22 และอายุน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.74 ตามลำดับ อายุน้อยสุด คือ 3 ปี อายุมากสุด คือ 90 ปี ภาวะเสี่ยงผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้าสู่ระบบบริการ Home Ward ส่วนมาก คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.12 รองลงมา คือ DM with Hypertension , DM และ BMI คิดเป็นร้อยละ 16.37, 11.41 และ 9.67 ตามลำดับ ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้าสู่ระบบบริการ Home Ward อาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.38 รองลงมา คือ อาการแย่ลงต้องรับมาประเมินก่อนนัด ร้อยละ 17.12 และอาการแย่ลงต้องมา admitted คิดเป็นร้อยละ 0.49 ตามลำดับ ระดับอายุมีผลต่อผลการรักษาของผู้ป่วยในระบบ Home ward แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โรคประจำตัวมีผลต่อผลการรักษาของผู้ป่วยในระบบ Home ward แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31