การพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ

ผู้แต่ง

  • สุรพงษ์ ลักษวุธ -

คำสำคัญ:

ระบบการแพทย์ทางไกล, การดูแลสุขภาพ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ มีระยะเวลาการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2565 รวม 24 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกันกับการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 177 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – test Independent t - test F – test ด้วยเทคนิค Two way ANOVA และ F – test ด้วยเทคนิค Two way MANOVA

     ผลการศึกษาพบว่า ผลการจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาล โดยรวมได้เกินกว่า ร้อยละ 100 ทั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกันกับการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระดับ อำเภอ ตำบล และรวมทั้งหมด โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการดำเนินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการดำเนินงานและ พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก่อนและหลังดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการดำเนินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการดำเนินงาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31