การพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ คลินิกหู คอ จมูก

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัลย์ สุทวา -

คำสำคัญ:

การพัฒนาระบบ, การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล, ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่, คลินิกหู คอ จมูก

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระบบบริการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ คลินิกหู คอ จมูก ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติ แบบประเมินการจัดการตนเอง แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ และการเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังการให้คำปรึกษาด้วยสถิติวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test)

     ผลการศึกษา ระบบบริการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลในผู้ป่วยโรคมะเร็งหู คอ จมูกรายใหม่ตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมความพร้อมขณะรอฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ภายหลังมารับฟังผลการตรวจจะใช้เทคนิคการทำให้กระจ่าง ผู้ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาการบําบัดโดยใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจและการใช้ความสัมพันธ์ในการรักษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลหลังการให้คำปรึกษาลดลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และมีความหวังมากขึ้นหลังได้รับคำปรึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31