การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

ผู้แต่ง

  • คณรัตน์ เดโฟเซซ์ -

คำสำคัญ:

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล, การจัดการตนเอง, การสนับสนุนของครอบครัว, ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จำนวน 38 คน รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ Dependent t–test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

     ผลการศึกษาพบว่า หลังการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินผลความเป็นไปได้ของการนำแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ฯ ไปใช้ในหน่วยงาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพ ได้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31