การเปรียบเทียบผลการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ ระหว่างผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบนัดนอนโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลพัฒนานิคม

ผู้แต่ง

  • วรากร คำน้อย

คำสำคัญ:

ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ, การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ, การผ่าตัดแบบนัดนอนในโรงพยาบาล

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้ เป็นการศึกษาย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบแบบวันเดียวกลับและผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบนัดนอนในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบทั้งหมด 300 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบนัดนอนจำนวนกลุ่มละ 150 คน เครื่องมือเป็นแบบบันทึกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ผลการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์และการทดสอบค่าที

     ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับมีระยะเวลาผ่าตัด ระดับความปวดหลังผ่าตัด  การใช้ยาแก้ปวดหลังการผ่าตัด ค่ารักษาในโรงพยาบาล น้อยกว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบนัดนอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไม่มีความแตกต่างกันในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31