ผลการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์การคัดกรองเร่งด่วนต่อความแม่นยําการคัดกรองและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลคัดกรองหน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ละมุลเพชร ประคำ -

คำสำคัญ:

การคัดกรองผู้ป่วย, เกณฑ์การคัดกรองเร่งด่วนต่อความแม่นยําการคัดกรอง, ความพึงพอใจ, ผู้ป่วยนอก

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์การคัดกรองเร่งด่วนต่อ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน่วยงานผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินจำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) คู่มือการคัดกรองและเกณฑ์คัดกรองเร่งด่วน 2) แบบสังเกตการณ์การคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์คัดกรองเร่งด่วน 3) แบบสอบถามการปฏิบัติบทบาทพยาบาลคัดกรอง 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เครื่องมือทุกชุดผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการปฏิบัติบทบาทพยาบาลคัดกรองได้ค่าค่าสัมประสิทธิแอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ได้แก่ One Sample t-test, Chi-square test และ Paired t-test

     ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง ความแม่นยำของการคัดกรองหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (x2 = 12.615, df = 1 , p = .000) แต่การปฏิบัติบทบาทพยาบาลคัดกรองหลังทดลองทั้งรายด้านและรายรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับ .05 (t=-1.51, p=.15) และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาลด้านการให้ข้อมูลข่าวสารหลังการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วน หน่วยงานผู้ป่วยนอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31