การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบประคับประคองโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • อดิศร อุดรทักษ์ -
  • สุลาวัณย์ วรรณโคตร
  • วิชชุนี ละม้ายศรี
  • ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, การดูแลแบบประคับประคอง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบประคับประคองโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย  ระยะเวลาวิจัย เดือนเมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2565 ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวคำถามในการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกต แบบประเมิน AAR แบบประเมินผู้ป่วยฯ แบบประเมินความพึงพอใจโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยฯ คู่มือการดูแลผู้ป่วยฯ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมด้วยสถิติการทดสอบที

     ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยฯได้รับการทำ Advance care plan ทุกราย อาการหอบเหนื่อยลดลงร้อยละ 75 อาการสับสนลดลง ร้อยละ50 เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านร้อยละ 94.74  คะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองตามการรับรู้ของผู้ป่วยฯและตามการรับรู้ของญาติผู้ดูแล ลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยระยะท้ายของชีวิตที่สงบตามการรับรู้ของผู้ป่วยฯ และตามการรับรู้ของญาติผู้ดูแลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความพึงพอใจระดับสูง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31