กระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์)

ผู้แต่ง

  • สุวัจน์ บุญยืน -

คำสำคัญ:

กระบวนการจัดการ Covid -19, โรงงาน

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบริบทและสถานการณ์การระบาดของโรค Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์) และศึกษากระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์) มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน 2564 - กันยายน 2564 รวม 6 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์) แบ่งเป็น โรงงาน 2,4,5 โดยแต่ละ โรงมีจำนวนผู้ทำงาน รวมทั้งสิ้น 4,533 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – testและ F – test ด้วยเทคนิค One way ANOVA

     ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การระบาดของโรคและการจัดการควบคุมป้องกันโรค พบผู้ป่วย COVID-19 ร้อยละ 29.73 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพนักงานในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์) โรงงาน 2, 4, 5 และรวมทั้งหมด ก่อนการดำเนินงาน (เมษายน 2564) โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง หลังการดำเนินงาน (กันยายน 2564) อยู่ในระดับมากที่สุด และความรอบรู้ด้านสุขภาพและความคิดเห็นของพนักงานต่อความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ Covid -19 ในโรงงานไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์) โรงงาน 2, 4, 5 และรวมทั้งหมด ก่อนและหลังการดำเนินงาน โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการดำเนินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31