การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มารดาเสพสารเสพติดแอมเฟตามีน : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • สายชล ขุนหล้า -

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ทารกแรกเกิด, มารดาเสพสารเสพติด, แอมเฟตามีน

บทคัดย่อ

     กรณีศึกษา 2 ราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มารดาใช้สารเสพติดแอมเฟตามีน และศึกษาผลของการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มารดาใช้สารเสพติดแอมเฟตามีน โดยใช้การจัดการรายกรณี ผู้ป่วยกรณีศึกษาเป็นทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสมเด็จ ดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี ที่เป็นรูปแบบการพยาบาลที่มีความเฉพาะเจาะจง ทารกที่เกิดจากมารดาที่ใช้สารเสพติดแอมเฟตามีนเป็นทารกที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความซับซ้อนในการดูแล การให้ข้อมูลมารดาและครอบครัวในการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดได้อย่างเหมาะสม การวางแผนจำหน่ายที่ให้มารดาและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลต่อเนื่อง ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงาน รพ.สต.เขตพื้นที่ๆทารกและมารดาพักอาศัยเพื่อการเยี่ยมบ้านที่ต่อเนื่องร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว (แนวคิด 3 หมอ)

     ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ทารกแรกเกิดที่มารดาใช้สารเสพติดแอมเฟตามีน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะดูแล มารดาและครอบครัวให้ความร่วมมือในการดูแลทารกต่อเนื่อง และมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดที่มารดาใช้สารเสพติดแอมเฟตามีน และพยาบาลที่ให้การพยาบาลมีความรู้เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มารดาใช้สารเสพติดแอมเฟตามีน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มารดาใช้สารเสพติดแอมเฟตามีน : กรณีศึกษา ในระดับดีมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31