ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาระบบผ่าตัดแบบวันเดียวกลับใน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ผู้แต่ง

  • นันทพร พืชพิสุทธิ์ พยาบาลวิสัญญีชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
  • รัชนี หลงสวาสดิ์ อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

คำสำคัญ:

การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาระบบผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น และระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง ผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ ผ่าตัดก้อนที่เต้านม ส่องกล้องสลายนิ่ว ขบนิ่ว  ต้อเนื้อ ผ่าตัดปากมดลูก และการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ จำนวน 130 คน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  – 31 กรกฎาคม 2566 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการเข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนมาก (M=4.02, SD=.306) โดยความพึงพอใจรายด้านที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (M=4.03, SD=.345) คือ ด้านการให้ข้อมูลเสริมพลัง ได้แก่ ความพึงพอใจในการติดตามการดูแลหลังผ่าตัด และการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลตนเองหลังผ่าตัด เช่น การดูแลบาดแผลผ่าตัด การรับประทานยา การตัดไหม อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ พร้อมด้วยการให้เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน ส่วนความพึงพอใจรายด้านที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (M=4.0, SD=.344) คือ ด้านการดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ ท่านได้รับการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์หลังผ่าตัด และท่านได้รับการนัด ติดตามดูแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์

References

Suominen T, Turtiainen A-M, Puukka P, Leino-Kilpi H. Continuity of care in day surgical care- perspective of patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences.2014;28(4):706-15.

Tritrakarn T, Lertakyamanee J. Growth of Ambulatory Surgery and Anaesthesia in Thailand. Ambulatory Surgery. 1998;6(1998):89-91.

Richardson-Tench M, Brown S. Before and after same day surgery: are we responding to anxious patients’ needs? ACORN: The Journal of Perioperative Nursing in Australia.2013;26(1):24-8.

อวยพร จงสกุล, นารีรัตน์ อยู่สมบูรณ์, ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับแบบครบวงจรของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา. วารสารแพทย์เขต 4-5 ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563.

กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์. (2561). Safety in One Day Surgery (ODS): ความปลอดภัยของการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (พิมพ์ครั้งที่ 1) ม.นนทบุรี: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.

ประภา ราชา, นพรัตน์ เรืองศรี, จารุภา คงรส. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับโรงพยาบาล พิจิตร. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 2562; 13(3):1-13.

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (2561). สถิติตัวชี้วัดการผ่าตัด งานห้องผ่าตัด. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ปี 2562-2565.

กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). (2562). ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (พิมพ์ครั้งที่ 1) จ.นนทบุรี: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูถัมภ์

บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้ง ที่ .กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์; 2553.

Mitchell M. Literature review: Home recovery following day surgery. Ambulatory Surgery. 2013;19(1):13-27.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29