ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลารับการรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • ปิยอร รัตนจันทร์ โรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมอง, ระยะเวลารับการรักษา

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลารับการรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 30 ราย เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 วันที่ 20 มกราคม 2567 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเครือข่ายการส่งต่อช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยใช้สถิติไคสแควร์
     ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพ อาชีพ ประวัติการเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันของผู้ป่วย และการรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน มีความสัมพันธ์กับระยะเวลารับการรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 (p < .05) ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประวัติโรคประจำตัว และประวัติของบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันและการช่วยเหลือในการมารับการรักษาในโรงพยาบาล การรับรู้ การเกิดอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน และวิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง ไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเครือข่ายการส่งต่อช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่ศึกษา

References

กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. (2559). ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2559. เข้าถึงได้จาก www.thaincd.com/document/file/info/non.../ ประเด็นสารวันอัมพาต2559.docx

เขตบริการสุขภาพที่ 4. (2564). แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง. พระนครศรีอยุธยา : กระทรวงสาธารณสุข.

จิณัฐตา คำสารีรักษ์. (2557). ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลศาสตร์). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตวงทิพย์ บินไทยสงค์. (2557). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลามาถึงโรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.

นิศาชล นุ่มมีชัย. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมองในญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

พัตราภรณ์ ปัญญาประชุม .(2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่ใช้ระบบเครือข่ายการส่งต่อช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พิมพร เจริญสุข. (2564). โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเหตุผลของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาขาสาธารรณสุขศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

โรงพยาบาลอุทัย. (2565). แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง. พระนครศรีอยุธยา : กระทรวงสาธารณสุข.

วิไลภรณ์ สว่างมงคล. (2563). ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

สถาบันประสาทวิทยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย. (2561). แนวทางการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป (Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke) นนทบุรี : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

สุภาพร กิติหล้า. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ. นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เสาวลักษณ์ ไชโย. (2557). ปัจจัยที่ทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

World Health Organisation. (2023). Stroke Cerebrovascular accident. [Internet]. [cited 2023 Feb 27]. Available from: http://www.emro.who.int/health-topics/stroke-cerebrovascularaccident/index.html.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29