ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อ (Necrotizing Fasciitis)

ผู้แต่ง

  • สุรีรัตน์ สมคุณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย
  • รัศมี โพธินักขา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย

คำสำคัญ:

โปรแกรมการวางแผนจําหน่าย, ความรู้, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยที่มีโรคแบคทีเรียกินเนื้อ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi -experimental research) ศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดซ้ำ (One group pre-posttest) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อ ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test
     ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมดูแลตนเองภายหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)

References

Conte MS, Bradbury AW, Kolh P, White JV, Dick F, Fitridge R, et al. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg. 2019 Jun;69(6S):3S-125S.e40.

Beaumier M, Murray BA, Despatis MA, J Patry J, Murphy C, Jin S, et al. Best practice recommendations for the revention and management of peripheral arterial ulcers. [Internet]. 2020[cited 23 Aprl 23]:1-76. Available from:https://www.woundscanada. ca/docman/public/health-care-professional/bpr-workshop /1690-wc-bpr-prevention-and

ทศพร อุทธิเสน. การศึกษา Necrotizing Fasciitis ย้อนหลัง 418 ราย โรงพยาบาลศรีสะเกษ. ศรีนครินทร์เวชสาร 2551; 23(1): 7-16

Necrotizing Fasciitis. [online]. 2017 Nov 21,[cited 2023 Jully 8] Available from: https://emedicine.medscape.com/article/2051157-overview

Necrotizing Fasciitis. [online]. 2017 Nov 21,[cited 2023 Jully 8] Available from: https://emedicine.medscape.com/article/2051157-overview#aNecrotizing fasciitis: risk factors of mortality. [online] 2014 November 18[cited 2023 Jully 8

อภิรักษ์ ศรีมันตะ. การศึกษาข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนังเน่าและรับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร. กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลยโสธร; 2552.

เสาวลักษณ์ ภูนวกุล,นพรัตน์ เรืองศรี อรพรรณ มันตะรักษ์ จารุภา คงรส. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองที่ได้รับการผ่าตัดสมองโรงพยาบาลพิจิตร. วารสารกรมการแพทย์ 2560; 42(6): 102-107

สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: ทริคธิงค์; 2562. หน้า 17.

Edlich RF, Cross CL, Dahlstrom JJ, Long WB. Modern concepts of the diagnosis and treatment of necrotizing fasciitis. J Emerg Med 2010;39(2):261–5.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29