การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชน; กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • ศิริขวัญ พันมะลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูผาม่าน

คำสำคัญ:

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, การพยาบาล

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นขณะตั้งครรภ์ในชุมชน โดยการเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย ใช้แนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา-ทารก แนวคิดการมีส่วนร่วมในชุมชน การเยี่ยมบ้าน INHOMESS เป็นกรอบในการศึกษา ในกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ ร่วมกับการสังเกต กำหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาล วางแผน ปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยการเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย
ผลการศึกษา กรณีศึกษาที่ 1 อายุ 13 ปี มารดา G1P0A0L0ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ 19 สัปดาห์ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดา มารดา โดยเลิกรากับแฟน มารดาเป็นผู้พามาฝากครรภ์ แพทย์วินิจฉัย G1P0A0L0 อายุครรภ์ 19 สัปดาห์ by U/S ผลตรวจเลือดครั้งที่ 1 มีภาวะซีด ตรวจพบติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาโดยให้ยา Ferrous Fumarate , Amoxicilline(500) มีวิตกกังวลขณะตั้งครรภ์ กรณีศึกษาที่ 2 อายุ 18 ปี มารดา G1P0A0L0 ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัวสามี โดยสามีเป็นผู้ดูแลหลัก มาฝากครรภ์ครั้งแรกพร้อมสามี แพทย์วินิจฉัย G1P0A0L0 อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ by U/S ผลเลือด 2 ครั้งปกติ ผลตรวจปัสสาวะ พบติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาโดยให้ยา Amoxicilline(500) มีวิตกกังวลขณะตั้งครรภ์ กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ประเมินผลลัพธ์ที่คลายคลึงกัน มีการเฝ้าระวังและติดตามการพยาบาลในชุมชนแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวอย่างใกล้ชิด

References

กิตติพงศ์แซ่เจ็ง และคณะ.2558.คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น.

สุพร อภนินัทเวช. (2553). การให้คำปรึกษาในวัยรุ่นตั้งครรภ์. อ้างใน ธราธิป โละทัต และคณะ. (บรรณาธิการ), วัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกคลอดก่อนกำหนด ปัญหาที่ท้าทาย (หน้า 107-112). กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่ง.

กระทรวงสาธารณสุข. สถิติกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.กรุงเทพมหานคร: สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2560.

มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2563). การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด.แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์มรภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่.

วัฒนา ศรีพจนารถ. การพยาบาลหลังหญิงตั้งครรภ์:แบบแผนสุขภาพ. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์; 2543.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29