ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด non-diagnostic

ผู้แต่ง

  • ศศิมา ศรีอินทรา วว.โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

ก้อนของต่อมไทรอย์, มะเร็งไทรอยด์, การเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็กตรวจทางเซลล์วิทยา, การผ่าตัดไทรอยด์

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้ที่จะศึกษาอัตราการพบมะเร็งไทรอยด์ และค้นหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพบมะเร็งในผู้ป่วยที่มีผลเป็น ND-FNAC ทำการศึกษาแบบตัดขวาง เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มีก้อนของต่อมไทรอยด์ ที่ได้รับการผ่าตัดและมีผลตรวจทางเซลล์วิทยาทุกราย ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2566
     ผลการศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและตรวจ FNAC ทั้งหมด 224 คน มีผลเป็น ND-FNAC 47 คน (20.98%) พบมะเร็งไทรอยด์ 9 ใน 47 คน (19.15%) โดยผู้ป่วยที่มีจำนวนก้อนของต่อมไทรอยด์หลายก้อน (multiple) พบเป็นมะเร็ง 4 ใน 9 คน (ROM 44.44%) ซึ่งมากกว่าผู้ป่วยก้อนเดี่ยว (ROM 13.16% ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p-value 0.043, 95% CI 1.0651-41.2262, Odd ratio 6.63  ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ อายุ เพศ ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ ลักษณะของก้อน ระยะเวลา ขนาด และตำแหน่งของก้อน ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการพบมะเร็งไทรอยด์

References

D. S. Dean and H. Gharib, “Epidemiology of thyroid nodules,” Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 22, no. 6, pp. 901–911, Dec. 2008

L. Hegedüs, “Clinical practice. The thyroid nodule,” N. Engl. J. Med., vol. 351, no. 17, pp. 1764–1771, Oct. 2004

E. S. Cibas and S. Z. Ali, “The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology,” Thyroid Off. J. Am. Thyroid Assoc., vol. 27, no. 11, pp. 1341–1346, Nov. 2017

M. Han and F. Fan, “Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology–An Updated Review,” J. Clin. Transl. Pathol., vol. 3, no. 2, pp. 84–98, Jun. 2023

H. E. Tamez-Pérez et al., “Nondiagnostic thyroid fine needle aspiration cytology: outcome in surgical treatment,” Rev. Investig. Clin. Organo Hosp. Enfermedades Nutr., vol. 59, no. 3, pp. 180–183, 2007.

L. S. Chow, H. Gharib, J. R. Goellner, and J. A. van Heerden, “Nondiagnostic thyroid fine-needle aspiration cytology: management dilemmas,” Thyroid Off. J. Am. Thyroid Assoc., vol. 11, no. 12, pp. 1147–1151, Dec. 2001

M. L. Richards, E. Bohnenblust, K. Sirinek, and J. Bingener, “Nondiagnostic thyroid fine-needle aspiration biopsies are no longer a dilemma,” Am. J. Surg., vol. 196, no. 3, pp. 398–402, Sep. 2008

I. B. Orija, M. Piñeyro, C. Biscotti, S. S. K. Reddy, and A. H. Hamrahian, “Value of repeating a nondiagnostic thyroid fine-needle aspiration biopsy,” Endocr. Pract. Off. J. Am. Coll. Endocrinol. Am. Assoc. Clin. Endocrinol., vol. 13, no. 7, pp. 735–742, 2007

Z. Baloch et al., “Role of repeat fine-needle aspiration biopsy (FNAB) in the management of thyroid nodules,” Diagn. Cytopathol., vol. 29, no. 4, pp. 203–206, Oct. 2003

E. K. Alexander et al., “Assessment of nondiagnostic ultrasound-guided fine needle aspirations of thyroid nodules,” J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 87, no. 11, pp. 4924–4927, Nov. 2002

C. R. McHenry, P. G. Walfish, and I. B. Rosen, “Non-diagnostic fine needle aspiration biopsy: a dilemma in management of nodular thyroid disease,” Am. Surg., vol. 59, no. 7, pp. 415–419, Jul. 1993.

T. A. Maqbali, M. Tedla, M. O. Weickert, and H. Mehanna, “Malignancy Risk Analysis in Patients with Inadequate Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC) of the Thyroid,” PLOS ONE, vol. 7, no. 11, p. e49078, Nov. 2012

N. Benjakul, S. Sripodok, T. Tungjitsirisun, P. Pattaravoratham, and T. Soiphet, “Accuracy of Fine Needle Aspiration Cytology of Thyroid Lesions: An 8-year Experience in Urban-based Tertiary Medical Center in Bangkok, Thailand,” Vajira Med. J. J. Urban Med., vol. 65, no. 6, Art. no. 6, Dec. 2021

R. Tangsathiporn, “Nondiagnostic thyroid fine needle aspiration cytology(FNAC) : Is it diagnostic dilemma?”, Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, vol. 12 No. 2 (2011): 90-7

Y. Thewjitcharoen et al., “Incidence and malignancy rates classified by The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC) - An 8-year tertiary center experience in Thailand,” J. Clin. Transl. Endocrinol., vol. 16, p. 100175, Jun. 2019

S. Nakrangsee, “Cytopathology Reporting using the New Bethesda System of Thyroid FNAC and Correlation with Histopathological Follow-up: A Three-Year Study of Routine Service at Rajavithi Hospital,” J. Med. Assoc. Thai., vol. 101, no. 2, Art. no. 2, Feb. 2018.

U. Karabacak, M. Derebey, I. A. Tarim, and A. K. Polat, “FACTORS AFFECTING MALIGNANCY IN THYROID NODULES WITH NON-DIAGNOSTIC FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY RESULT,” Acta Endocrinol. Buchar. Rom. 2005, vol. 18, no. 2, pp. 187–193, 2022

A. A. Renshaw, “Significance of repeatedly nondiagnostic thyroid fine-needle aspirations,” Am. J. Clin. Pathol., vol. 135, no. 5, pp. 750–752, May 2011

A. K. Alaraifi, M. Alessa, L. O. Hijazi, A. M. Alayed, and A. A. Alsalem, “TSH level as a risk factor of thyroid malignancy for nodules in euthyroid patients,” Acta Otorhinolaryngol. Ital. Organo Uff. Della Soc. Ital. Otorinolaringol. E Chir. Cerv.-facc., vol. 43, no. 3, pp. 183–188, Jun. 2023

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29