การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • ชูพงษ์ คงเกษม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
  • จินตนา เนียมคำ
  • ณัฐพร ขำเปลี่ยน

คำสำคัญ:

การพัฒนากระบวนการ, การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ สภาวะสุขภาพและบริบทของผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2566 รวม 24 เดือน เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – test และ F – test ด้วยเทคนิค One way ANOVA
     ผลการศึกษา พบว่า ระยะที่ 1 ระยะวิจัย สภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ก่อนการดำเนินงาน มีผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ปกติ ร้อยละ 11.76 หลังดำเนินการ ร้อยละ 15.03 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและความเข้าใจต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวผู้ป่วยเบาหวาน ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ก่อนและหลังการดำเนินงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่หลังการดาเนินงานมีพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ดีกว่าก่อนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ระยะขยายผล พฤติกรรมสุขภาพและความเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก่อนและหลังการดำเนินงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่หลังการดำเนินงาน พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนดำเนินการ และสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หลังดำเนินงาน ดีขึ้นมากกว่าก่อนการดำเนินการ

References

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560. ปทุมธานี: บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จำกัด. 2560

ระพีพร วาโยบุตร, พิมภา สุตรา. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน บ้านหนองโดน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารกองการพยาบาล. 2561;41(2):72-83..

นิยม ดีจันทร์ สุพัฒน์ กองศรีมา นครินทร์ ประสิทธิ์ ณัฐพร นิจธรรมสกุล ภูวนาถ ศรีสุธรรม.(2567). ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 111 - 127

ศิริมา มณีโรจน์,นัชพร ลาภจุติ และกัญจนา ปุกคำ.(2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2560.27(2):126-139

นิตย์ ทัศนนิยม.(2546). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพแนวคิดและกลวิธี. ขอนแก่น: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.

วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์.(2562). การมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระพีพร วาโยบุตร และ พิมภา สุตรา. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน บ้านหนองโดน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสามรคาม.วารสารกองการพยาบาล. 2557.ปีที่41 ฉบับที่ 2:72-83

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29