อัตราการผ่าตัดคลอดของหญิงตั้งครรภ์ครบกำหนด จำแนกตาม The Robson 10 group classificationโรงพยาบาลลำพูน ระหว่างปี 2563-2565

ผู้แต่ง

  • สาธินี ชัยทนุวงศ์ แพทย์หญิง ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลลำพูน

คำสำคัญ:

อัตราการผ่าตัดคลอด, ระบบ Robson classification, โรงพยาบาลลำพูน

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาอัตราการผ่าตัดคลอดตามระบบ The Robson 10 – group Classification ของโรงพยาบาลลำพูน  โดยศึกษาแบบภาคตัดขวางของหญิงตั้งครรภ์ครบกำหนดที่มารับบริการที่ห้องคลอดโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และหาอัตราการผ่าตัดคลอดในแต่ละกลุ่มตามระบบ Robson Classification
     ผลการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดจำนวนทั้งสิ้น 3,182 ราย พบว่า กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดร้อยละ 40.1 รองลงมาเป็นกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 5.1 คิดเป็นร้อยละ 29.5 และ 12.2 ตามลำดับ อัตราผ่าตัดคลอดรวมเท่ากับร้อยละ 57.3 ซึ่ง กลุ่ม 1 กลุ่ม 3 และกลุ่ม 5.1 เป็น 3 อันดับแรกของอัตราการผ่าตัดคลอดสูงสุด ร้อยละ 15.4 13.3 และ 12.2 ตามลำดับ ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดมากที่สุด คือ ภาวะความแตกต่างของศีรษะทารก และอุ้งเชิงกราน (cephalopelvic disproportion ; CPD)  ร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ เคยผ่าตัดคลอดมาก่อน (previous cesarean section ; P/S )และ ภาวะที่บ่งชี้ว่าทารกมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต(fetal distress syndrome)คิดเป็น ร้อยละ 26 และ 11.6 ตามลำดับ

References

Ye J, Zhang J, Mikolajczyk R, Torloni MR, Gulmezoglu Am, Betran AP. Association between rates of caesarean section and maternal and neonatal mortality in the 21st century: a worldwide population-based ecological study with longitudinal data. BJOG. 2016;123(5):745-53.

Robson MS. Classification of caesarean section. Fetal and maternal Medicine Review.2001;12(1):23-39.

Betran AP, Ye J, Moller A-B, Zhang J, Gulmezoglu AM, Torloni MR. The Increasing trend in caesarean section rates: global, regional and natiional estimates: 1990-2014. PLoS One.2016;11(2):e0148343.

Boatin AA, Cullinane F, Torloni MR, Betran AP. Audi and feedback using the Robson classification to reduce caesarean section rates: a systemic review. BJOG. 2018;125(1):36-42.

Bhattacharya S, Betran Ap, Vindevoghel N, Souza JP, Gulmezoglu AM, Torloni MR. A systematic review of the Robson classification for caesarean section: What works, doesn’t work and how to improve It. PLoS One. 2014;9(6):e97769.

Ming Y, Li M, Dai F, Huang R, Zhang J, Zhang L, et al. Dissecting the current caesarean section rate in Shanghai, China. Sci Rep. 2019;9(1).

Charoenboon C, Srisupundit K, Tongsong T. Rise in cesarean section rate over a 20-year period in public sector hospital in northen Thailand. Arch Gynecol Obstet. 2013;287(1):47-52.

Khornwong S, Kovavisarach E. Cesarean section rated based on the Robson 10-group classification at Rajavithi Hospital from 2015-2018. Thai J Obstet Gynecol. 2021;29(4):191-7.

Anekpornwattana S, Yangnoi J, Jareemit N, Boriboonhirunsarn D. Cesarean section rate in Siriraj Hospital according to the Robson classification. Thai J Obstet Gynecol. 2020;28(1):6-15.

นิติพร อยู่แก้ว. อัตราผ่าคลอดตามระบบร้อบสัน. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 2560;7(3):262-71.

ทิพย์นารีย์ จรูญวรรธนะ, เจริญตา อัศวผดุงสิทธิ์. แนวโน้มอัตราการผ่าตัดคลอด ตามการจำแนก 10 กลุ่มของระบบ Robson ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2554-2561. นครศรีธรรมราชเวชสาร. 2564;5(1):34-47.

สันต์ธีร์ ติยะธะ. อัตราการผ่าตัดคลอดตามระบบ Robson ของโรงพยาบาลแม่สาย. เชียงรายวารสาร. 2564;13(3):45-57.

บัณฑิต หวังสันติวงศา, นิติยา สุนารัตน์. วิเคราะห์อัตราการผ่าคลอดตามการจำแนกของร้อบสัน. นครศรีธรรมราชเวชสาร. 2562;2(2):69-79.

Sornsukornrat S. Robson classification :a guide booklet. Bangkok: Rajavithi Hospital; 2018.

Vogel JP, Betran AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MR, Zhang J, et al. Use of the Robson classification, induction of labor, and cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet. 2015;131 Suppl 1:S23-7.

Barber EL, Lundsberg LS, Belanger K, Pattker CM, Funai EF, Illuzzi JL. Indications contributing to increasing cesarean delivery rate. Obstet Gynecol. 2011;118(1):29-38.

Wu Y,Kataria Y, Wang Z, Ming WK, Ellervik C. Factors associated with successful vaginal birth after cesarean section : a systemic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2019;19(1):360.

Zhang J, Landy HJ, Wang Branch D, Burkman R, Haberman S, Gregory KD. et al. Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol. 2010;116(6):1281-7.

Caughey Ab, Cahill Ag, Guise JM, Rouse DJ. Safe prevention of the primary cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol .2014;210(3):179-93.

Arulkumaran S, Koh CH, Ingemarsson I, Ratnam SS. Augmentation of labour—mode of delivery related to cervimetric progress. Aust N Z J Obstet Gynecol. 1987;27(4):304-8.

Rouse DJ, Owen J, Hauth JC. Active- phase labor arrest: oxytocin augmentation for at least 4 hours. Obstet Gynecol .1999;93(3):323-8.

Berhan Y, Haileamlak A. The risks of planned vaginal breech delivery versus planned cesarean section for term breech birth: a meta-analysis including observational studies. BJOG. 2016;123(1):49-57.

Gibson KS, Waters TP. Measures of success: prediction of successful labor induction. Semin Perinatol. 2015;39(6):475-82.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29