การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแผนกผู้ป่วยนอก

ผู้แต่ง

  • กนกนุช พิลากุล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง, การผ่าตัดหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพอง, ภาวะติดเชื้อที่ปอด

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแผนกผู้ป่วยนอก และศึกษาผลการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแผนกผู้ป่วยนอก
     ผลการศึกษา: 1) มีแนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 9 มาตรฐาน 2) ผลการการนำแนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแผนกผู้ป่วยนอก ไปใช้ พบว่า กรณีศึกษาผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ได้รับการวินิจฉัยเป็น Ischemic Stroke ผลการให้การพยาบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ผู้ป่วยปลอดภัย จากโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน ได้รับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของภาวะเลือดออกในสมอง และได้รับการประสานงานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรม (Stroke conner) ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล มีความพึงพอใจในการให้บริการ อาการผู้ป่วยดีขึ้น ตามลำดับจากการเจ็บป่วยในครั้งนี้สามารถจำหน่ายกลับบ้านได้ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการนัดหมายดูแลอาการอย่างต่อเนื่องหลังจำหน่ายกลับบ้าน และให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้าน

References

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปี (ด้านสาธารณสุข). นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; 2559.

The National Institute of Neurological Disorder and stroke rt-PA Stroke study group. (2018).Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med, 333(24),1581-7.

Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 15; 380:2095-128.

Ministry of Public Health. Department of Disease Control. Bureau of Non-CommunicableDiseases.Annual report 2017 [Internet]. Nonthaburi: Bureau of Non-Communicable Diseases; 2018 [cited 2019 Jun 15]. Available from: http://www.thaincd.com/document/file/download/papermanual/NCDReport60.pdf

American Stroke Association. (2018) Guideline for the early Management of patient With Acute Ischemic Stroke. Retrieved january 10, 2018,fromhttps://www.bmc.org/sites/default/files/Patient_Care/Specialty_Care/Stroke_and_Cerebrovascular_Center/Medical_Professionals/ Protocols

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุททธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ5ปี (พ.ศ.2560-2564). กรงุเทพฯ : อโมชั่นอาร์ตจำกัด; 2560

สถาบันประสาทวิทยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย. (2560). แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ.กรุงเทพฯ:สถาบันประสาทวิทยา.

สถิติข้อมูล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ งานข้อมูลและสถิติ.: โรงพยาบาลกาฬสินธุ์; 2563-2565. (คัดสำเนา)

วรรณา ปัดทพัด (2564). การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ระยะฟื้นูสภาพ : กรณีศึกษา. วารสารพยาบาล สภากาชาดไทย; 14(2).

วิไล สุรสาคร. (2565). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกที่มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3; 19(3): 221-226.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29