การพยาบาลผู้คลอดอายุมากที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรงเนื่องจากการตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • อาณัฎฐิยา งับสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

การพยาบาลผู้คลอด, ความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้คลอดอายุมากที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรงเนื่องจากการตั้งครรภ์ โดยศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ครั้งที่สอง อายุ 37 ปี อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ ฝากครรภ์ทั้งหมด 9 ครั้ง ผลเลือดปกติ แพทย์นัดนอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาเร่งคลอด ระหว่างรอคลอดผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง
     ผลการศึกษา พบว่า แพทย์พิจารณาให้ MgSo4 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ CR 4.70, SGOT 212, SGPT 232 ,eGFR 72 แพทย์สงสัยผู้คลอดมีภาวะ CPD c severe preeeclampsia c partial HEELP syndrome จึงพิจารณายุติการตั้งครรภ์โดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ซึ่งภายหลังที่ผู้คลอดได้รับการพยาบาลพบว่าผู้คลอดไม่มีภาวะชัก ตกเลือดหลังคลอด หรือได้รับอันตรายรุนแรงจนกระทั่งพิการหรือเสียชีวิต

References

กิติพร กางการ.(2562). การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการคลอดก่อนกำหนดในระยะคลอด.วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 16(2).25-28.

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ.(2562). สถิติสาธารณสุข .สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

นงลักษณ์ เฉลิมสุข.(2562). การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.พิมพ์ครั้งที่ 1.

ปรียา สุวนิช.(2561). การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์. โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร.27(2).25-27.

สุภาพร สุภาทวีวัฒน์.(2564).การพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภชนิดรุนแรงร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อน.วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ,18 (3).148-149.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30