การพยาบาลผู้ป่วยแผลกระจกตาที่มีภาวะติดเชื้อในลูกตา: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ดารา ณ นรงค์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

การพยาบาล, แผลกระจกตา, การติดเชื้อในลูกตา

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยแผลกระจกตาที่มีภาวะติดเชื้อในลูกตา โดยศึกษาในผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 62 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 4 มกราคม 2567 ด้วยอาการมีไข้ ตาข้างขวามีหนอง มัวลง 2 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล มีประวัติถูกเศษไม้ปลิวเข้าตา 1 สัปดาห์ ประวัติเป็นโรคเบาหวาน แรกรับตาซ้ายปกติ ตาขวามองไม่เห็น มีหนองในช่องม่านตา มีไข้สูง
     ผลการศึกษา: แพทย์วินิจฉัย มีภาวะติดเชื้อในลูกตา มีแผนการรักษาให้หยอดตาด้วยยาปฏิชีวนะ ขณะดูแลรักษาพยาบาล ให้การพยาบาลลดอาการปวด ป้องกันภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด ลดความวิตกกังวลของญาติ ดูแลด้านจิตใจ จนผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับ จำหน่ายกลับบ้านวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รวมรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 41 วัน ติดตามภายหลังการรักษา ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่มีการติดเชื้อลุกลาม

References

วิศรุตา วุฑฒยากร. แผลติดเชื้อที่กระจกตาที่จำเป็นต้องรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พ.ศ.2555-2559. สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร. 2562, 16(3), 69- 79.

Tangpagasit W, Reanpinyawat T. Out-come of Urgent Penetrating Keratoplasty for Corneal Ulcer at Thammasat University Hospi-tal. J Med Assoc Thai 2016, 99(1), 6.

วรวุฒิ จันทร์เพ็ง. การเตรียมผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2566;16(2): 17-31.

กนกวรรณ หอมจันทนากุล. การพยาบาลผู้ป่วยแผลกระจกตาที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพยาบาลขอนแก่น. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 2565; 7(2): 17-31.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30