ลักษณะทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพบ Atypical enhancement pattern ในผู้ป่วย Hepatocellular Carcinoma

ผู้แต่ง

  • ชนัญช์วัฏ มัณยานนท์

คำสำคัญ:

การจัดระบบบริการ, ผู้ป่วยเบาหวาน, COVID-19

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพบ Atypical
enhancement pattern ในผู้ป่วย Hepatocellular Carcinoma กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma และได้รับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของช่องท้องในโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราชในช่วงเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2563 จานวน 212 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจัย : จากกลุ่มตัวอย่าง 212 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 175 คน (ร้อยละ 82.54) มีอายุ
เฉลี่ย 62.31 ปี ลักษณะทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบเป็น Atypical จานวน 58 คน (ร้อยละ 24.79) ลักษณะที่
แตกต่างจาก Typical อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ ก้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร มี necrosis
ลักษณะทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้ป่วย Hepatocellular Carcinoma ที่เป็น atypical มีความสัมพันธ์กับการ
มีประวัติโรคตับแข็ง และมีประวัติเป็นไวรัสตับ B C อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02