การพยาบาลหญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • อัจฉรา บุญหนุน

คำสำคัญ:

การพยาบาล, หญิงตั้งครรภ์, โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์, โรคความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษา การพยาบาลหญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยศึกษากับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 1 ราย ที่มารับบริการแผนกฝากครรภ์
โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หญิงตั้งครรภ์ อายุ 32 ปี ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 อายุ
ครรภ์ 7 สัปดาห์ ประจาเดือนครั้งสุดท้าย จาไม่ได้ คาดคะเนกาหนดคลอด วันที่ 19 ตุลาคม 2564 จากการตรวจอัล
ตราซาวด์ ส่งตรวจ OGTT ผลผิดปกติ (190 mg/dl, 274 mg/dl, 336 mg/dl, 367 mg/dl) แพทย์วินิจฉัย
G1P0A0L0 with GDM II โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม 2564 ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาพบว่า
หญิงตั้งครรภ์มีปัญหา คลื่นไส้ อาเจียน ในไตรมาสแรก เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดสูง/ต่า ขาดความรู้ในเรื่องการ
ควบคุมโรคเบาหวาน การใช้ยาฉีดอินซูลิน และพบความดันโลหิตสูงในไตรมาสที่ 3 จากปัญหาที่พบดังกล่าว ได้หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ในเรื่องการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย สอนการฉีดอินซูลิน ประสานนักโภชนาการ เภสัชกร ติดตามผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระดับความดันโลหิต หลังให้การดูแลพบว่า หญิงตั้งครรภ์สามารถควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือดได้อยู่ในระดับปกติ ปลอดภัยจากภาวะความดันโลหิตสูง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02