การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • วันเพ็ญ ใจซื่อ

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การมีส่วนร่วม, อุบัติเหตุทางถนน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีส่วน
ร่วม อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2564 ประชากรศึกษาคือ เครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอบ้านผือ จานวน 164 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาคือ แบบโครงสร้างคาถามการสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าระยะที่ 1 สถานการณ์ปัญหาสิ่งนาเข้า (Input) การจัดการด้านนโยบาย ดำเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์สาคัญ “5 ส. 5 เสาหลัก” และผนึกกาลังร่วมกับภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ในโครงการ 20 ตำบลต้นแบบ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ตามบทบาทของ ศปถ.อาเภอบ้านผือ ขับเคลื่อน
การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จานวน 5 แห่ง และประกาศมาตรการ
องค์กร 5 มาตรการ ระยะที่ 2 กระบวนการดาเนินงาน (Process) พบว่ามีการพัฒนาแนวทางขึ้นใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้น
โดยใช้เทคนิคกระบวนการเทคโนโลยีสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม PAOR 4 ขั้น คือ การวางแผน (Planning)
ลงมือปฏิบัติงาน (Action) สังเกตผล (Observation) และ สะท้อนผล (Reflection) นามาปรับปรุงรูปแบบเพื่อ
ดำเนินการวงรอบต่อไป ชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงทันที ร้อยละ 82 และสื่อสารความเสี่ยงโดยตั้ง line กลุ่ม กล่องรับ
ความคิดเห็น ซ้อมแผน ปีละ 2 ครั้ง โดยรวมเครือข่ายมีการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับสูง ( = 3.58,SD=
0.91) ระยะที่ 3 การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับสูง (  = 4.29,SD=
0.70) ผลลัพธ์การดำเนินงานหลังพัฒนา จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงผ่านตามเกณฑ์
เป้าหมาย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02