ผลการพัฒนาสภาวะแวดล้อม ความรู้และพฤติกรรมการ ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ตำบลกุดปลาค้าวและตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ธีรพัฒน์ สุทธิประภา

คำสำคัญ:

กระบวนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอและระดับตำบล, การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการและผลของกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ตำบลกุดปลาค้าวและตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 445 คน เก็บข้อมูลจาก แบบรายงานอุบัติเหตุ และแบบวัดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – test และ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา พบว่า ในช่วงเวลาเดียวกันของการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565) ภาพรวมมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 1 เท่าตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลกุดปลาค้าว และยังพบว่าไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งในตำบลกุดปลาค้าว และตำบลคุ้มเก่า ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 34.02 คะแนน เป็น 36.33 คะแนน และข้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เมื่อทดสอบคะแนนในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน พบว่าหลังใช้มาตรการมีค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างจากก่อนใช้มาตรการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05, t = -6.037) และความรอบรู้ทางสุขภาพแต่ละด้านมีความรอบรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากที่สุดคือ พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (p<0.05, t = -19.594)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-02