การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี

การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • ชุติมา ปฏิรูปา Public Health Udonthani Province
  • ชลการ ทรงศรี
  • สุธาทิพย์ กุลศรี

คำสำคัญ:

คำสำคัญ:    แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพ, พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, การดูแลตนเอง

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาสถานการณ์และปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง 388 คน กำหนดแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 20 คน และประเมินแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญ 25 คน ประเมินการใช้แนวทางโดยกลุ่มตัวอย่าง 388 คน เครื่องมือประกอบด้วย แบบสอบถามพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของแนวทางเสริมสร้างสุขภาพ  แบบสอบถามมีค่าความสอดคล้อง ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87  และ 0.85 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพรรณนา ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ             Pair t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า

แนวทางการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 4 แนวทาง: 1) การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตนเอง  2) การเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนทุกช่วงวัย 3) การเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชน 4) การเสริมสร้างพฤติกรรมจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ความเหมาะสมของแนวทางพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง(= 4.79 ; S.D.= 0.22 ) พฤติกรรมการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพก่อนการดำเนินโครงการกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 3.64 (0.19) และหลังการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ย 3.82 (0.29)  เมื่อเปรียบเทียบพบว่ามีค่าคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 (p-value < 0.001)  และเมื่อแยกเป็นพฤติกรรมการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพรายด้านพบว่าคะแนนพฤติกรรมการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5

       

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30