การส่งเสริมการปลูกว่านหางจระเข้เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนบ้านวังจานโนนสาราญ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • วิไลวรรณ แพงด้วง

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การปลูกว่านหางจระเข้, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริมการปลูกว่านหางจระเข้
เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนบ้านวังจานโนนสาราญ ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย คู่มือ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังส่งเสริม
มากกว่าก่อนส่งเสริม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมผู้นักเรียนมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-26