การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • มัคทากร สร้างแก้ว

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, ปลาดุก, ความรู้, การมีส่วนร่วม, นักเรียน

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
การมีส่วนร่วมในการเลี้ยงปลาดุกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียน บ้านดอนหน่อง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 37 คน
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือ แผ่นพับ แบบสอบถามความรู้ และแบบวัดการมีส่วน
ร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ใน ระดับมาก และการมี
ส่วนร่วมก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีความรู้และการมีส่วนร่วมหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการส่งเสริมนี้ สามารถสร้างความรู้
และการมีส่วนร่วมที่ดีและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาในทางที่ดีขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-26