การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ศาสตรา ปัญญาวงษ์

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การอนุรักษ์, ป่าดอนปู่ตา, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดอนปูุ
ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้านบ้านโนนสาราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้จากสมัครใจเข้าร่วมการส่งเสริม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือ
การส่งเสริม แผ่นพับ แบบทดสอบวัดความรู้ และแบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย หลังการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ส่งเสริม ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-26