การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแก่นตะวันในชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • สมใจ สว่างศรี

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การปลูกสมุนไพร, แก่นตะวัน, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม การปลูกสมุนไพรแก่น
ตะวันในชุมชนบ้านวังใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวบ้านบ้านวังใหม่ จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย คู่มือ แบบทดสอบวัดความรู้ และแบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับต่า หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนความรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27