การส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ธนุส โพสาราช

คำสำคัญ:

การจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม, การส่งเสริม, โรงเรียน, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ ทัศนคติต่อการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ตำบล
ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
จำนวน 30 คน ได้จากเลือกแบบเจาะจงเข้าร่วมการส่งเสริม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือ แผ่น
พับการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด แบบสอบถามความรู้ แบบวัดทัศนคติ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ paired t-test ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ก่อนการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด มีความรู้อยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{x} =11.37) และ
หลังการส่งเสริมนักเรียน มีความรู้อยู่ในระดับดีมาก (gif.latex?\bar{x} =17.53) และทัศนคติหลังการส่งเสริมนักเรียน มี
ทัศนคติ อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} =2.40) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการส่งเสริม ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า ผู้เข้ารับการส่งเสริม มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริม นี้สามารถสร้าง
ความรู้ และทัศนคติที่ดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27