การส่งเสริมการทาน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • สุภารัตน์ อ่อนก้อน

คำสำคัญ:

การส่งเสริม, การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืช, ความรู้และการปฏิบัติ

บทคัดย่อ

เกษตรกรป้องกันการกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดความเสียหาย โดยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้โครงสร้างของดินถูกทาลาย ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงดินนั้น ปัจจุบันมีการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของดิน และช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโตของวัชพืชได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติในการทาน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรบ้านโคกก่อง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือฝึกอบรม แผ่นพับ แบบสอบถามความรู้ และแบบวัดการปฏิบัติในการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ Paired Simple t-test ผลการวิจัย พบว่าการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน เป็นการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้และการปฏิบัติที่ดีในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน โดยฝึกอบรมรวม 2 วัน ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่านอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} =14.76) หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับสูง (gif.latex?\bar{x} =18.43) หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม และก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่านอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} =2.32) หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} =2.80) และหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีการปฏิบัติมากกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผลทำให้ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-27