การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยหลักโภชนาบำบัดตามบริบทชุมชน โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • วัชภูมิ ทองใบ

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยเบาหวาน, หลักโภชนาบำบัด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research: AR) เพื่อศึกษารูปแบบและผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยการให้โภชนบำบัดรายบุคคล ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน
จำนวน 46 คน และอสม. จำนวน 22 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบการซักประวัติและประเมินการบริโภคอาหาร แบบประเมินตนเอง แบบสอบถาม แบบบันทึก และ แบบติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าน้อยกว่า 155mg/dL ได้ ร้อยละ 52.64 , 60.88 และ 69.58 ตามลำ ดับ ผู้ป่วยเบาหวานไม่มีภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน (hypoglycemia , hyperglycemia) มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 91.30 % และมีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกคน มี อสม. ผ่านการอบรม และติดตามผู้ป่วยเบาหวาน เป็น อสม. อาสาโภชนาการชุมชน ทั้งหมด 22 คน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28