การพัฒนาโปรแกรม NCD เพื่อการเฝ้าระวังและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ทิพาพร ราชาไกร

คำสำคัญ:

การพัฒนาโปรแกรม NCD โรคเรื้อรัง, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research: AR) เพื่อพัฒนาโปรแกรม NCD โรคเรื้อรัง เพื่อการเฝ้าระวังและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 15 คน พัฒนาฐานข้อมูลระดับหน่วยบริการ ระดับ รพท. / รพช. พัฒนาฐานข้อมูลจาก
โปรแกรม HosXP และ HosXP PCU และระดับ รพ.สต. พัฒนาฐานข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS ระยะเวลาศึกษา เดือน ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชการวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติพรรณนาผลการศึกษาพบว่า 1) มี Template ตัวชีวัด โรคเรื้อรัง ที่เป็นปัจจุบันตามแนวเวชปฏิบัติการควบคุม
ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และสอดคล้องตามตัวชี้วัดกระทรวง จำนวน 97 ตัวชี้วัด 2) มีโปรแกรมคำสั่งในการประมวลผลข้อมูล (Structure Query Language) ตามตัวชี้วัด 3) มีการติดตั้งระบบโปรแกรม NCD โรคเรื้อรังที่สมบูรณ์และมีผู้ดูแลระบบ สามารถประมวลผลได้เป็นระบบสารสนเทศในภาพจังหวัด อำเภอ และตำบล นำมาเปรียบเทียบ กำกับผลการดำเนินงาน และนำมาวางแผนแก้ไข

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28