การศึกษาผลของการตั้งครรภ์วัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มารับบริการ ฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ศิวกร เงินอินต๊ะ
  • อริสรา ภูงามจิตร
  • วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม

คำสำคัญ:

การตั้งครรภ์วัยรุ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการตั้งครรภ์วัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์โดยกลุ่มตัวอยำงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น อายุระหว่าง 11-19 ปี และมารับ
บริการฝากครรภ์ที่หน่วยรับฝากครรภ์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในปี พ.ศ. 2558 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามผลของการ ตั้งครรภ์วัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ความถี่และร้อยละและทดสอบความเกี่ยวข้องของปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผลต่อ
การตั้งครรภ์วัยรุํน โดย Chi – square test ผลการศึกษาพบวำ ด้านผลของการตั้งครรภ์วัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมีการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์ในระดับมาก มีค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ74.8 มีผลกระทบด้านจิตใจในขณะตั้งครรภ์ในระดับมาก มีค่ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.8 และการดูแลด้านครอบครัวในขณะตั้งครรภ์ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.8 ปัจจัยสํวนบุคคลที่เกี่ยวข้องตํอการตั้งครรภ์วัยรุ่น ด้านการดูแลตนเองพบว่า ด้านอายุครรภ์ที่ไปฝากครรภ์
ครั้งแรก และภาวะสุขภาพขณะตั้งครรภ์ มีความเกี่ยวข้องต่อการดูแลตนเอง ขณะตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) ด้านผลกระทบด้านจิตใจ พบว่า อาชีพ การวางแผนการตั้งครรภ์ และอายุครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ครั้งแรก มีความเกี่ยวข้องต่อผลกระทบด้านจิตใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)และด้านการดูแลของครอบครัว พบว่า อายุครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ครั้งแรก มีความเกี่ยวข้องต่อการดูแลด้านครอบครัว อยำงมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) ด้านความต้องการความช่วยเหลือของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น พบว่า ต้องการการชํวยเหลือมากที่สุดคือด้านความรักและการดูแลเอาใจใสํจากครอบครัว ร้อยละ 98.2 รองลงมาคือ ด้านคำแนะนาความรู้เกี่ยวกับผลของการตั้งครรภ์วัยรุ่น ร้อยละ 95.7 คาแนะนำด้านการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด ร้อยละ 85.9 ความ  ต้องการให้บิดามารดาช่วยดูแลบุตรหลังคลอด ร้อยละ 84.7

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28