การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มภาระโรคเมตาบอลิก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • วรวิทย์ สอดศรี

คำสำคัญ:

กลุ่มภาระโรคเมตาบอลิก, พฤติกรรม, ความรู้

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มภาระโรคเมตาบอลิก อำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ มี 2 กลุ่มได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และตำบล
จำนวน 36 คน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 40 คน ใช้กระบวนการกลุ่มในการสังเคราะห์รูปแบบ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และ paired t -test ผลการศึกษาพบว่า 1) หลังกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ และการปฏิบัติตัว
ของกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดโครงการจากร้อยละ 59.8 เป็นร้อยละ 82.1 ค่าดัชนีประสิทธิผลของโครงการ มีค่าเท่ากับ .2479 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การปฏิบัติตัวของกลุ่มตัวอย่างก่อนการดำเนินงานโดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง หลังการดำเนินงานการปฏิบัติตัวของกลุ่มตัวอยำงโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และมีรายด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอนามัยส่วนบุคคล แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการปฏิบัติตัวหลังการเข้าร่วมโครงการ ทั้งโดยรวมและรายด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนโครงการ อยำงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลังเข้ารวมโครงการ 6 , 13 และ 20 เดือน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านอาหารและการออกกำลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-28