ความตระหนักรู้ในตนเองกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย โรคเบาหวานที่มารับบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ญาณิกา พาพิพัฒน์
  • จรณชัย ต้นไฮ

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, สุขภาพช่องปาก, ความตระหนักรู้ในตนเอง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตระหนักรู้ในตนเองกับการดูแลสุขภาพช่องปากและความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักรู้ในตนเองกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดตัวอย่างได้จากสูตรประมาณค่าเฉลี่ย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 คนสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือเท่ากับ 0.738 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา: พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.8 มีอายุระหว่าง 61-70 ปี (gif.latex?\bar{x} =60 ปี,S.D.=9.21 , Min. = 42 ปี , Max. = 82 ปี) มีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ร้อยละ 52.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 86 ระยะเวลาในการป่วยเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 12 ปี ระยะเวลาการป่วยเป็น
โรคเบาหวานน้อยที่สุด 1 ปี ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวานนานที่สุด 26 ปี และมีค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร(FBS.) ระหว่าง 131-150 mg./dl. คิดเป็นร้อยละ 55.82 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร (FBS.) (gif.latex?\bar{x} =140 mg./dl.,S.D.=14.18, Min. =108 mg./dl., Max. = 180 mg./dl.) ส่วนความตระหนักรู้ในตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.14, S.D. = 0.54) การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{x} = 2.50, S.D. = 0.37) ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักรู้ในตนเองกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FBS.) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางลบกับความตระหนักรู้ในตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r=0.320, p=0.003) เมื่อพิจารณา คุณลักษณะประชากรรายด้าน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r=0.684, p <0.001) ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง มีความสัมพันธ์ระดับต่ำกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( r = 0.228, p = 0.035)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-29