บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • อมราภรณ์ พุทโธ

คำสำคัญ:

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, โรคมะเร็งท่อน้ำดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาท กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 162 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 5 – 19 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่าบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดี อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.5 และระดับน้อย ร้อยละ 8.0 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ การรับรู้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดี และ ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ควรส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยการเพิ่ม การรับรู้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดี และ ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-29