ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับสุรากับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • เกษสวรรค์ ใหมโบราณ
  • นาตยา ชนะกาญจน์
  • ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับสุรา กับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 4 ชั้นปี สุ่มตัวอย่าง จำนวน 186 คนจากประชากรทั้งหมด 357
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด chi-square test และ Pearson’s correlation ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.8 ส่วนใหญ่จะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
คิดเป็นร้อยละ 29.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 เกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่ต่ากว่า 3.00 คิดเป็นร้อยละ 80.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ 5000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ส่วนใหญ่จะพักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 84.0 ส่วนมากจะพักอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 56.1 ความรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.1 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดี คิดเป็นร้อยละ 65.6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา คือ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา อายุ และประวัติการดื่มสุรา ส่วนพฤติกรรมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา คือ เกรดเฉลี่ย รายได้ ที่พักอาศัย การพักอาศัย และความรู้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-01