ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ปัทมาวรรณ เค้าแคน
  • อภิชญา ดอนสินเพิ่ม
  • นิตยา แสงประจักษ์

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการป้องการภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytic Study) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 102 คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการทดสอบเครื่องมือได้ค่าความเที่ยงด้านความรู้เท่ากับ 0.88 ด้านทัศนคติเท่ากับ 0.70 และด้านพฤติกรรมการปูองกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เท่ากับ 0.70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient ;r) ผลการศึกษา : พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.6 โดยมีอายุเฉลี่ย 60.73 ปี (S.D.= 9.31, min 42 ปี, max 95 ปี) มีความรู้อยู่ในระดับสูง (Mean 13.73, S.D.= 0.47)ร้อยละ 100 ทัศนคติอยู่ในระดับสูง (Mean = 40.88, S.D.= 2.91) ร้อยละ 77.5 และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง (Mean=102.06, S.D.= 3.22) ร้อยละ 99.0 สาหรับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการป้องการภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน (r=0.290 ; p–value = 0.003) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-01