ทางเลือกการดูแลสุขภาพต่อระดับความเสี่ยงภัยสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ควบคุม ระดับน้ำตาลไม่ได้ โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • เพลิน สูงโคตร
  • สารภี นนท์ตา
  • ปราณี ธีระวิศิษฐชัย
  • เสกสรรค์ จวงจันทร์

คำสำคัญ:

ทางเลือกการดูแลสุขภาพ, ระดับความเสี่ยงภัยสุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาไปข้างหน้าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโนนคูณ ระยะเวลา 6 เดือน วิธีดำเนินการ ศึกษาปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์และทางเลือกดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน เครื่องมือ แบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงต่อโรคไตเลื่อม วัดความเชื่อมั่น อัลฟา คอนบาร์ค 0.78 โปรแกรมการให้ความรู้อาหารเสริมสุขภาพโดยพยาบาล ติดตามผลการรักษา วิเคราะห์ค่าร้อยละพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 11 ราย กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 81.82 กลุ่มอายุมากที่สุด 61-70 ปี ร้อยละ63.63 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ร้อยละ 66.36 รองลงมาระดับ 2 และระดับ 1 เท่ากันร้อยละ18.18 ทางเลือกการดูแลสุขภาพ พบมากที่สุด กลุ่มยาต้ม ร้อยละ 54.54 กาแฟผสมโสมร้อยละ 9.09 ยาลูกกลอน ร้อยละ 9.09 ยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมสารสเตอรอย์ ร้อยละ 9.09 ผลกระทบต่อสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานของไต ร้อยละ 9.09 ผลต่อการปรับเปลี่ยนแผนการรักษา ร้อยละ 9.09 สรุประดับความเสี่ยงภัยสุขภาพจากการใช้การดูแลทางเลือกการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 โรงพยาบาลโนนคูณระดับอันตรายต่อสุขภาพร้อยละ 18.18 อยู่ในระดับเสี่ยง ข้อเสนอแนะ การให้ความรู้ภัยสุขภาพที่ถูกต้องในผู้ป่วยเบาหวาน ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมที่ปลอดภัย ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-04