ผลของการสนับสนุนในระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง

  • พรวิภา ยาสมุทร์

คำสำคัญ:

การสนับสนุน, ระบบสุขภาพอำเภอ (DHB), การเลิกบุหรี่

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนในระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วิธีการศึกษา : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยศึกษาผลของการสนับสนุนในระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านโฮ่ง ทำการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 โดยประเมินผลจาก 1) จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบ และ 2) ค่าประเมินนิโคติน ผลการศึกษา : พบว่าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่และเข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด 65 คน มีการเลิกบุหรี่ โดยผลการเปรียบเทียบปริมาณนิโคตินก่อนและหลังของผู้สูบบุหรี่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value<0.05) และผลการเปรียบเทียบจำนวนมวนบุหรี่ ก่อนและหลังของผู้สูบบุหรี่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value<0.05) สรุป : การสนับสนุนในระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งแสดงให้เห็นจากการที่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหมดมีค่าประเมินนิโคตินลดลงและจำนวนมวนบุหรี่ลดลงหลังการวิจัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-04