บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวช

ผู้แต่ง

  • สุรชัย สินธวาชีวะ

คำสำคัญ:

หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มีปัญหายาเสพติด, การจัดการรายกรณี

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอประสบการณ์ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวชร่วมด้วย ซึ่งหญิงตั้งครรภ์รายนี้ ไม่มีผู้ดูแลที่เป็นญาติสายตรงทางกฎหมาย มีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเพศหญิงเป็นผู้ประสานและเป็นผู้ดูแลหลัก ข้อจำกัดของผู้ดูแลหลักคือไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลาและการตัดสินใจต่างๆในการดำเนินการ อาจมีผลทางกฎหมาย ประกอบกับบริบทของโรงพยาบาลที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์รายนี้ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ไม่มี
แพทย์เฉพาะทางด้านสูติกรรมและจิตเวชที่จะให้การดูแลและการจะส่งตัวไปนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช ก็มีข้อจำกัดเนื่องจากมีปัญหาด้านสูติกรรม หรือการจะส่งต่อไปพบแพทย์สูติแพทย์และจิตแพทย์ ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ดูแลหลักในการที่จะไปติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการรายกรณีของผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อนในโรงพยาบาลชุมชน ที่มีศักยภาพจำกัดสามารถ
ให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ องค์รวม โดยการประสานผู้เชี่ยวชาญกว่าในการให้การดูแล และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนอันจะนำไปเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน ได้เห็น นำไปใช้และพัฒนาต่อไป ผลของการบูรณาการการดูแลหญิงตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวชรายนี้สามารถดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชนต่อไปได้ ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันในการดูแล การวางแผน การป้องปรามและการจัดการในอนาคตอย่างเป็นระบบต่อไป จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่นำเสนอไว้เพื่อให้ผู้สนใจที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันนำไปปรับใช้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-04