การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การดูแลตนเองด้วยแบบบันทึกปฏิทินเป้าหมายของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มการพยาบาลอายุรกรรมผู้ป่วยนอก

ผู้แต่ง

  • เบญจมาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คำสำคัญ:

กระบวนการเรียนรู้, การดูแลตนเอง, โรคเบาหวาน, แนวปฏิบัติการดูแลเบาหวาน

บทคัดย่อ

     การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานด้วยปฏิทินเป้าหมายบันทึกการดูแลตนเอง 2) เพื่อประเมินผลลัพธ์ของปฏิทินเป้าหมายบันทึกการดูแลตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ค่าดัชนีมวลกาย ระดับน้ำตาลสะสมเอวันซี ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มการพยาบาลอายุรกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าระดับน้ำตาลสะสมมากกว่า 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จำนวน 80 ราย เลือกตามสะดวก ดำเนินการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือน ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกการดูแลตนเอง แบบวัดความพึงพอใจ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และศึกษาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์

     ผลการพัฒนาพบว่า จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าระดับน้ำตาลสะสมมากกว่า 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ได้รับแบบฟอร์มบันทึกการดูแลตนเอง และมีประสบการณ์การทำบันทึกครั้งแรกเมื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 80 ราย (ร้อยละ 100) สามารถนำความรู้ไปเพิ่มทักษะการทำแบบบันทึกการดูแลตนเองตอบกลับ 60 ราย (ร้อยละ75) อยู่ระหว่างการกระตุ้นและติดตาม จำนวน 20 ราย (ร้อยละ 25) ในรายละเอียดของแบบบันทึกการดูแลตนเอง มีผลลัพธ์ ดังนี้ 1) ด้านความรู้และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่า การทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน ไม่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต 30 ราย (ร้อยละ50)ขาดการวางแผนการควบคุมน้ำตาล 45 ราย (ร้อยละ 75) มีการรับประทานอาหารหลากหลายตามความชอบ 46 ราย (ร้อยละ 76.6) ไม่ได้อ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อ 50 ราย (ร้อยละ 83.3) เมื่อครบกำหนดตรวจตามนัดหมาย ผู้ป่วยต้องส่งแบบบันทึกรายงานการดูแลตนเอง พบว่า ผู้ป่วยทำแบบบันทึกถูกต้องและสามารถสื่อสารกับทีมสุขภาพ จำนวน 35 ราย (ร้อยละ 58.3) 2) ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับความพึงพอใจต่อการควบคุมและปรับพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีแบบแผนร้อยละ 80 3) ระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้พบว่าระดับน้ำตาลสะสมมีแนวโน้มจะลดลง และพฤติกรรมการควบคุมให้อยู่ตามเกณฑ์เป็นไปในทิศทางบวก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-15